Základní škola

Vedoucí školy:

Mgr. Petra Kopecká

Učitelé:

Ing. Jiří Sosna

Mgr. Barbora Dufková

Speciální pedagog:

Mgr. Jana Vysloužilová

O škole:

Našimi klienty jsou děti-cizinci, původem z různých zemí světa, bez kontaktu s rodiči nebo s nepravidelným kontaktem s rodiči nebo s někým z rodiny, ve věku do osmnácti let. Jedná se o žadatele o azyl, kterým z dalších důvodů byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova. Jejich předcházející docházka do školy je často velmi nepravidelná nebo nebyli systematicky vzděláváni vůbec.

Škola se zaměřuje na zjišťování úrovně dosažených znalostí a dovedností, stanovuje a realizuje specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem.

Škola podporuje fyzické a psychické zdraví žáků. V rámci ZDC navštěvují buď základní školu (do 15 let), nebo diagnostickou třídu (nad 15 let). Cílem naší školy je žáky-cizince připravit na co nejúspěšnější integraci do standardních základních nebo středních škol v České republice.

Ve škole jsou také žáci s nedostatečnými školními návyky a nízkými studijními výsledky, přestože již byli žáky české základní školy. Zpravidla se jedná o dlouhodobě absentující žáky, žáky s výchovnými problémy, se sociálně patologickými projevy s jinou státní příslušností dlouhodobě žijící na území České republiky, kteří mají občas problémy se zvládnutím předmětu český jazyk, a z toho vyplývají problémy i v dalších předmětech.

Naši speciální pedagogové postupují dle aktuálního ŠVP vycházejícího z RVP. Každý žák má po absolvované měsíční diagnostice vypracován individuální vzdělávací plán. Jedním z největších úkolů při výuce je zvládnutí českého jazyka i formou zvýšené časové dotace a na co nejpřirozenější osvojení si všech sociokulturních zvyklostí typických pro Evropu.

Účelem dobrovolného pobytu dětí je odhalení příčin problémů dítěte a především pak nalezení prostředků k jejich řešení a odstranění, eventuálně zmírnění potíží, doporučení výchovných postupů a metod do budoucna.