Diagnostický ústav

Diagnostický ústav pro děti – cizince  má kapacitu 18 dětí.

Přijímá děti s nařízeným předběžným opatřením, nařízenou  ústavní  výchovou  nebo  uloženou ochrannou výchovou. Do  diagnostického  ústavu  se  dítě  umísťuje  na  dobu zpravidla  nepřesahující 8 týdnů.

Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální a koordinační.

Diagnostické,   spočívající  ve  vyšetření  úrovně  dítěte  formou pedagogických a psychologických činností.

Vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností,  stanovují  a  realizují se specifické vzdělávací potřeby.

Terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností  směřují  k  nápravě  poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte.

Výchovné  a  sociální,  vztahující  se  k  osobnosti dítěte, k jeho rodinné  situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně dětí.

Koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních  zařízení  v  rámci  územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování  jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti.

Diagnostický ústavu  pro děti – cizince má kapacitu 18 dětí rozdělených do 3. výchovných skupin z nichž jedna plní úkoly diagnostické. Pobyt nezletilého v diagnostickém ústavu trvá nepřesahuje dobu  8 týdnů.