Diagnostický ústav

Diagnostický ústav pro děti – cizince  disponuje kapacitou pro 18 dětí, které jsou  rozděleny do třech výchovných skupin, z nichž jedna plní úkoly diagnostické.

DÚ přijímá děti s nařízeným předběžným opatřením, nařízenou  ústavní  výchovou  nebo  uloženou ochrannou výchovou. Pobyt nezletilého v diagnostickém ústavu zpravidla nepřesahuje dobu 8 týdnů.

Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální, koordinační.

Diagnostické,   spočívající  ve  vyšetření  úrovně  dítěte  formou pedagogických a psychologických činností.

Vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností,  stanovují  a  realizují se specifické vzdělávací potřeby.

Terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností  směřují  k  nápravě  poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte.

Výchovné  a  sociální,  vztahující  se  k  osobnosti dítěte, k jeho rodinné  situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně dětí.

Koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních  zařízení  v  rámci  územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování  jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti.