Diagnostické oddělení

Diagnostický ústav pro děti – cizince má 2 diagnostická oddělení s kapacitou 12 dětí.

Přijímá děti s nařízeným předběžným opatřením, nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. Do diagnostického ústavu, na diagnostické oddělení, se dítě umísťuje na dobu zpravidla nepřesahující 8 týdnů. Děti jsou většinou vzdělávány ve škole při zařízení, kde je kladen velký důraz na rozvoj českého jazyka.

Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální a koordinační.

Diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických činností.

Vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby.

Terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte.

Výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně dětí.

Koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti.