Terapie

Individuální

Cílem individuální terapie je působit na duševní i tělesné zdraví klienta. Vede k lepšímu poznání sebe sama, svých slabých stránek, vnitřních konfliktů a jejich řešení. Cílem je usnadnit klientovi zvládání životních situací, které jsou pro něj aktuálně nebo dlouhodobě náročné.

Individuální terapie je zaměřena na uspokojivé zvládnutí osobních potíží různého charakteru. Zajišťuje dětem bezpečný prostor pro vyřčení všeho, co je nutné k nastavení ozdravného procesu.

Důraz je kladen na kvalitní vztah mezi terapeutem a klientem, založeným na vzájemné důvěře.

Skupinová

Skupinová terapie umožňuje klientům zažít interpersonální zkušenost, interakce s vrstevníky, aktivní sociální učení, korektivní zkušenost vrstevnické skupiny jiné než třídního kolektivu, či zájmových skupin. To vše v bezpečném prostoru korigovaném odborným terapeutem.

Přínosem je vzájemné sdílení ukazující, že i jiní vrstevníci zažívají podobné situace. Pomoc se získáváním zkušeností, jak lze životní obtíže překonávat.

Ve středisku nabízíme také preventivně-výchovné skupiny zaměřené i na osvětu a edukaci v různých oblastech – závislosti, finanční gramotnost, právní povědomí apod.

Rodinná

Rodinná terapie nabízí bezpečný prostor pro společnou práci celé rodiny, či její části, na zvládnutí vztahových, komunikačních a výchovných potíží.

Rodinná terapie vychází ze systemického přístupu, tzn., že se na klienta nedívá jako na jednotlivce, ale pohlíží na něj jako na součást určitého, konkrétního rodinného systému. Jeho problémy proto dává do souvislosti s fungováním celé rodiny a snaží se nastavením změn v rodině dosáhnout zmírnění nebo vymizení daného problému.

Vedle individuální a skupinové psychoterapie představuje specifický přístup, u kterého je potřeba aktivní spolupráce celé rodiny.