Diagnostika

Psychologická

 Psychologická diagnostika dítěte se provádí v indikovaných případech na základě vyhodnocení potřeby odborných pracovníků SVP nebo na žádost rodičů přicházejících do SVP.

Obsahuje souhrn testových metod a jiných diagnostických postupů (rozhovor, pozorování), které poskytnou náhled na osobnostní rysy, inteligenci, emoční charakteristiku, motivaci, pracovní tempo, psychomotorický vývoj, sociální pozici dítěte.

Při podezření na výskyt specifických poruch učení spolupracujeme s příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou.

Psychodiagnostika dětí probíhá vždy v dopoledních hodinách z důvodů eliminace únavy dítěte v pozdějších denních hodinách. Probíhá přibližně ve 2 – 4 setkáních. Výstupy jsou zpracovány do zprávy z psychologického vyšetření, kterou, spolu s konzultací, obdrží zákonný zástupce.

V případě, že již máte k dispozici zprávu z psychologického, či jiného vyšetření vašeho dítěte z jiného poradenského pracoviště, přineste ji, prosím, na vstupní pohovor do SVP s sebou.

Speciálně pedagogická

Speciálně pedagogická diagnostika probíhá v indikovaných případech na základě vyhodnocení potřeby odborných pracovníků SVP.

Obsahuje souhrn testových metod a jiných diagnostických postupů (rozhovor, pozorování), které poskytnou náhled na zdroje výchovných problémů, sociálně nežádoucích jevů, poruch chování.

Při podezření na výskyt specifických poruch chování doporučujeme další odborná vyšetření nutná k diagnostice (vyšetření neurologické, pedopsychiatrické).

V případě, že již máte k dispozici zprávu ze speciálně pedagogického, či jiného vyšetření vašeho dítěte z jiného poradenského pracoviště, přineste ji, prosím, na vstupní pohovor do SVP s sebou.